Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/184
Nhan đề: Quy hoạch phát triển và quản lý nhà ở đô thị với vai trò cộng đồng trong đô thị Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thế Bá
Lê, Hồng Kế
Nguyễn, Ngọc Quỳnh
Từ khoá: Nhà ở
Quy hoạch đô thị
Đô thị Việt Nam
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Luận án đi sâu vào tìm hiểu về vai trò, tình hình thực tiễn về sự tham gia của cộng đồng trong quá trình quy hoạch phát triển và quản lý nhà ở đô thị. Từ đó đưa ra những kết luận và kiến nghị nhằm khai thác triệt để vai trò của cộng đồng trong quá trình phát triển đô thị.
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/943
http://hdl.handle.net/hau/184
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LA}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận án107.76 MBAdobe PDFXem truc tuyen
Bản tóm tắt của luận án14.29 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.