Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/190
Nhan đề: Quản lý quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 theo hướng phát triển bền vững
Tác giả: Đỗ, Hậu
Nguyễn, Tố Lăng
Lê, Ngọc Cẩn
Từ khoá: Hạ tầng kỹ thuật
Nông thôn
Phát triển bền vững
Sông Cửu Long
Điểm dân cư
Quy hoạch
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan công tác quản lý, quan điểm, mục tiêu của phát triển bền vững trong quản lý quy hoạch điểm dân cư nông thôn vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, nhằm đạt được các yếu tố bình đẳng về nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, y tế, giáo dục đây là cơ sở khoa học để xây dựng các mô hình quản lý, giải pháp quản lý điểm dân cư nông thôn, cụm tuyến dân cư vượt lũ theo hướng phát triển bền vững. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiện toàn bộ máy quản lý, lập quy hoạch chi tiết các công trình, hạ tầng kỹ thuật, lồng ghép cơ sở hạ tầng điểm dân cư nông thôn vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long theo hướng phát triển bền vững.
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/1933
http://hdl.handle.net/hau/190
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị [LA]

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn101.36 MBAdobe PDFXem truc tuyen
Bản tóm tắt của luận văn74.63 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.