Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3148
Nhan đề: Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng: Phần Xây dựng (Phần 1)
Tác giả: Bùi, Mạnh Hùng
Lê, Thanh Huấn
Nguyễn, Bá Kế
Nguyễn, Tiến Chương
Nguyễn, Hữu Nhân
Từ khoá: Công trình xây dựng
Giám sát công trình xây dựng
Thi công công trình xây dựng
Nghiệm thu công trình xây dựng
Giám sát thi công nền móng công trình
Nghiệm thu nền móng công trình
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Mô tả: Ebook Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng: Phần Xây dựng (Phần 1) gồm có hai chương. Trong đó, chương 1 trình bày về tổng quan giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; chương 2 là về giám sát thi công và nghiệm thu nền và móng công trình.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3148
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
13.16 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.