Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4031
Nhan đề: Nghiên cứu một số giải pháp quản lý môi trường trong quá trình thi công xây dựng khu đô thị - dịch vụ tây Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Tác giả: Trần, Thị Hường
Trần, Anh Đức
Từ khoá: Hà Nội
Khu đô thị
Môi trường
Quản lý môi trường
Quốc Oai
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường trong quá trình thi công xây dựng các khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nôi. Đánh giá các tác động tới những thành phần môi trường trong quá trình thi công xây dựng khu đô thị dịch vụ tây Quốc Oai. Đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường trong quá trình thi công xây dựng góp phần hoàn thiện phương pháp luận trong công tác nghiên cứu quản lý môi trường trong quá trình thi công xây dựng các khu đô thị mới.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4031
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
5 MBAdobe PDFXem truc tuyen
22.41 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.