Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4764
Nhan đề: Finite Element and Probabilistic Analysis for Simple Truss Bridge
Tác giả: Chen, Min Huang
Từ khoá: Bridge Engineering
Environmental Engineering
Năm xuất bản: 2004
Tóm tắt: In this study, the Finite Element Method was combined with probabilistic concepts from the Monte Carlo Simulation (MCS) to compute the failure probability of a steel truss bridge. The steel bridge consisted of 17 elements and 10 nodes with multiple loading conditions at the deck. Random cross-section areas with normal distribution were analyzed by the FEM to determine the stress intensity factors of each element. The results of this study showed the computing power and flexibility of computer algorithms in identifying the structural properties and failure probability of the bridge.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4764
Bộ sưu tập: Báo cáo tiếng nước ngoài

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
403.6 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.