Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4772
Nhan đề: Tấm và vỏ
Tác giả: X .P, Timốenkô
Nguyễn, Khải
Phạm, Hồng Giang
Vũ, Thành Hải
Từ khoá: lý thuyết vỏ trụ
Tấm
Vỏ
Năm xuất bản: 1971
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Tóm tắt: Giới thiệu các loại hình và vật liệu để làm các tấm. Những lý thuyết về vỏ và vũ t
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4772
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
18.62 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.