Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4831
Nhan đề: Modelling And Calculation Of Shrinkage And Creep In Hardened 3 Concrete (ACI 209.YR-XX)
Năm xuất bản: 2004
Mô tả: This guide describes the prediction of shrinkage and creep in hardened concrete. It outlines the problems and limitations in developing prediction equations for shrinkage and creep of hardened concrete. It also presents and compares the prediction capabilities of four different numerical methods. This document is aimed at designers who wish to predict shrinkage and creep in concrete; however, it does not include information on structural design issues associated with shrinkage and creep.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4831
Bộ sưu tập: Báo cáo tiếng nước ngoài

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
791.73 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.