Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4897
Nhan đề: ETABS Shear Wall Design Manual for the 1997 UBC
Từ khoá: etabs
software
Building Systems
Design
Năm xuất bản: 1997
Mô tả: ETABS features powerful and completely integrated modules for the design of steel and concrete frames, composite beams and concrete shear walls. This manual documents design of concrete shear walls using the 1997 UBC in ETABS. The goal of this manual is to provide you with all of the information required to reproduce the ETABS Shear Wall Design post processor results using hand calculations.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4897
Bộ sưu tập: ETABS

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1.45 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.