Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5056
Nhan đề: Probabilistic Slope Analysis With the Finite Element Method
Tác giả: Hammah, R.E
Yacoub, T.E.
Curran, J.H.
Từ khoá: Rock Slopes
Probabilistic Analysis
Risk Analysis
Probability of Failure
Joint Networks
Discrete Fracture
Năm xuất bản: 1/2008
Tóm tắt: This paper explores application of the Finite Element Method (FEM) and Shear Strength Reduction (SSR) analysis to compute probabilities of failure for slopes. It does so using two probabilistic approaches: the Point Estimate Method (PEM) and limited numbers of Monte Carlo simulations. The paper explains why probabilistic analysis with numerical methods such as the FEM is challenging, and how the PEM and Monte Carlo simulations can be used to calculate the statistical moments of output variables and to estimate slope probability of failure. One of the paper’s two examples describes application of probabilistic FEM analysis to determine slope probability of failure due to the random distribution of joints (joint networks).
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/5056
Bộ sưu tập: Báo cáo tiếng nước ngoài

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
319.39 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.