Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5103
Nhan đề: The Shear Strength Reduction Method for the Generalized Hoek-Brown Criterion
Tác giả: Hammah, Reginald
Yacoub, Thamer
Corkum, Brent
Curran, J.H.
Từ khoá: Finite element method
shear strength
Năm xuất bản: 2005
Tóm tắt: This paper describes a method that allows direct use of the Generalized Hoek-Brown criterion in Finite Element (FE) Shear Strength Reduction (SSR) analysis of rock slopes. It describes the generation of shear envelopes for the criterion, lowering of the shear envelope by a factor, and means for determining an equivalent Generalized Hoek-Brown curve that best approximates the lowered envelope. The paper provides two examples that demonstrate the performance of the new method. As well it outlines some of the benefits of the SSR technique for slope stability analysis
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/5103
Bộ sưu tập: Báo cáo tiếng nước ngoài

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
167.92 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.