Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5182
Nhan đề: 3-D computer graphics : a mathematical introduction with OpenGL
Tác giả: Buss, Samuel R.
Từ khoá: Computer graphics
Three-dimensional display systems
Năm xuất bản: 2003
Tóm tắt: This introduction to 3D computer graphics emphasises fundamentals and the mathematics underlying computer graphics while also covering programming techniques using OpenGL, a platform-independent graphics programming environment. Topics include transformations and viewing, lighting and shading, ray tracing, radiosity, texture mapping and colour theory, and aspects of animation, including quaternions, orientation, and inverse kinematics.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5182
ISBN: 0521821037
9780521821032
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
7.88 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.