Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5211
Nhan đề: Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures
Tác giả: American Society of Civil Engineers
Từ khoá: Structural engineering
Năm xuất bản: 2006
Tóm tắt: Providing requirements for general structural design, this title also includes means for determining dead, live, soil, flood, wind, snow, rain, atmospheric ice, and earthquake loads, and their combinations that are suitable for inclusion in building codes and other documents. It is useful for structural engineers and architects.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5211
ISBN: 0-7844-0831-9
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}
Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
30.11 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.