Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5213
Nhan đề: AutoMesh-2D Manual
Từ khoá: AutoMesh
software
Năm xuất bản: 2010
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5213
Bộ sưu tập: AutoMesh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
581 kBMicrosoft Word


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.