Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5348
Nhan đề: Reinforced Concrete: Mechanics and Design (3rd Edition)
Tác giả: MacGregor, James G.
Từ khoá: Mechanics
Design
Năm xuất bản: 1997
Nhà xuất bản: Prentice Hall
Tóm tắt: This book explains the theory and practice of reinforced concrete design in a systematic and clear fashion with an abundance of step-by-step worked examples, illustrations, and photographs. The focus is on preparing readers to make the many judgment decisions required in reinforced concrete design, and reflects the author's extensive experience and expertise as both a teacher of reinforced concrete design and as a member of various code committees. For anyone interested in concrete structures and the design of reinforced concrete.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5348
ISBN: 0132339749
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
30.19 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.