Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/950
Nhan đề: A statistical approach to equivalent linearization with application to performance-based engineerin
Tác giả: Andrew C., Guyader
Năm xuất bản: 4/2004
Nhà xuất bản: PASADENA, CALIFORNIA
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/541
http://hdl.handle.net/hau/950
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
5.55 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.