Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/953
Nhan đề: A macro-element model for inelastic building analysis
Tác giả: Juan C., de la Llera
Jorge, V ásquez
Anil K., Chopra
Jos é L., Almaz án
Năm xuất bản: 4/2000
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/576
http://hdl.handle.net/hau/953
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1.45 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.