Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/957
Nhan đề: Hysteretic models that incorporate strength and stiffness deterioration
Tác giả: Luis F., Ibarra
Ricardo A., Medina
Helmut, Krawinkler
Năm xuất bản: 3/2005
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/562
http://hdl.handle.net/hau/957
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.58 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.