Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/965
Nhan đề: A comparison of single-run pushover analysis techniques for seismic assessment of bridges
Tác giả: R., Pinho
C., Casarotti
S., Antoniou
Năm xuất bản: 1/2007
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/596
http://hdl.handle.net/hau/965
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
828.05 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.