Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/967
Nhan đề: Evaluation of the structural response under seismic actions using non-linear static methods
Tác giả: M., Fragiacomo
C., Amadio
S., Rajgelj
Năm xuất bản: 5/2006
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/594
http://hdl.handle.net/hau/967
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
348.69 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.